Date: Tuesday, December 4, 2018

Anastasia Garbi (European Dynamics Belgium SA.) and Antonio Ruzzeli (Wattics Ltd.) presenting

2018-11-07 14.34.19_small